Print This Post

SCRISOARE DESCHISA

C?tre: Ministerul Justi?iei, Ministerul de Internelor ?i Reformei Administrative, Serviciul Român de Informa?ii
Data: 19 iunie 2007

SCRISOARE DESCHIS?

Semnatarii prezentei scrisori deschise î?i manifest? îngrijorarea în leg?tur? cu absen?a unei reac?ii adecvate a autorit??ilor în fa?a recrudescen?ei extremismului în societatea româneasc? prin amplificarea actelor xenofobe, ?ovine ?i antisemite ?i propagarea unor mesaje extremiste ?i neonaziste care sunt profund antidemocratice ?i antieuropene.

Actele de violen?? fizic? ?i verbal? s?vâr?ite în numele urii, având la baz? prejudec??ile discriminatorii ?i intoleran?a, nu mai pot fi considerate simple incidente izolate atunci când simboluri legionaroide (portretul liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu sau stilizarea de cruce celtic? utilizat? ca simbol de grup?ri neo-naziste) sunt etalate pe str?zile Bucure?tiului, în mod repetat, cu acordul Prim?riei Municipiului Bucure?ti, f?r? ca autorit??ile reponsabile pentru sac?ionarea unui astfel de comportament s? intervin?.
Instigarea la discriminare este sanc?ionat? penal de legea român? iar r?spândirea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de c?tre o persoan? juridic? constituie contraven?ie. Prin negarea drepturilor altora ?i incitarea la ur?, grup?ri ca Noua Dreapt? sau Partidul Noua Genera?ie se situeaz? în afara cadrului constitu?ional ?i este regretabil? afilierea Bisericii Ortodoxe cu aceste grup?ri care promovoeaz? un discurs al violen?ei ?i urii.

Ne exprim?m în acela?i timp îngrijorarea ?i fa?? de agresivitatea ?i intoleran?a manifestate în spa?iul virtual, unde, la adapostul anonimatului, sunt postate pe site-urile unor ziare mesaje nocive, periculoase, care dep??esc limita legii ?i pe cea a bunului-simt.
Organiza?iile semnatare consider? c? ura fa?? de alteritate, în orice form? s-ar manifesta ea, afecteaz? întreg ansamblul societ??ii române?ti ?i c? este de datoria noastr? s? facem un apel la respectarea diferen?ei ?i a demnit??ii umane, la solidaritate ?i responsabilitate ?i de datoria autorit??ilor s? ia m?suri pentru combaterea acestui fenomen.

De asemenea, organiza?iile semnatare solicit? autorit??ilor române s? ratifice Protocolul Adi?ional la Conven?ia privind infrac?iunile pe internet, privind criminalizarea actelor de rasism ?i xenofobie comise prin intermediul computerelor (Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems).

Organiza?iile semnatare:
Agen?ia de Dezvoltare Comunitar? Împreun?
Agen?ia de Monitorizare a Presei
Asocia?ia ACCEPT
Asocia?ia INTEGRATION
Asocia?ia Pro Democra?ia
Centrul de Resurse Juridice
Centrul de Resurse pentru Comunit??ile de Rromi
Centrul de Resurse pentru Participare Public? – CeRe
Centrul de Dezvoltare Curricular? ?i Studii de Gen: FILIA
Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul Român pentru Studii Globale
Funda?ia pentru Educa?ie Civic?
Funda?ia Romanian Angel Appeal
Grupul Român pentru Ap?rarea Drepturilor Omului (GRADO)
Institutul pentru Politici Publice
Ladyfest Romania
Liga Pro Europa
Solidaritatea pentru Libertatea de Con?tiin??

PERSOANE DE CONTACT:
FLORENTINA BOCIOC, Directoare executiv? – Asocia?ia ACCEPT
Telefon: 021 252 56 20; 252 90 00; 0744 384 631. E-mail: florentina@accept-mail.roAceasta adresa de e-mail este protejata de spam bots, trebuie sa ai activat suportul Javascript pentru a-l vedea
ROMANI?A IORDACHE, Pre?edint? – Asocia?ia ACCEPT romanita@accept-mail.ro

 Protected by Webpro.ro